ประวัติโรงเรียน /

 

โรงเรียนกิตติวิทย์เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นโดย คุณเพียร กิตติกรณ์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2495 โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2495 โดยคุณเสงี่ยม  ยศพล  ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการและครูใหญ่ ได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6  ต่อมาโรงเรียนได้ขยายโรงเรียนออกเป็นสาขาที่สอง เนื่องจากโรงเรียนกิตติวิทย์ในตัวเมืองหาดใหญ่มีเนื้อที่จำกัด โรงเรียนสาขาใหม่ที่ตั้งนี้อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุ ใช้ชื่อว่าโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เช่นเดียวกัน

ปัจจุบันโรงเรียนกิตติวิทย์เปิดทำการสอนรวมเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2495 - ปัจจุบัน รวมเป็นเวลากว่า 60 ปี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

 

ปรัชญาโรงเรียน

 

วิชาการเยี่ยม

"โรงเรียนมุ่งมั่นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยประสบการณ์ รู้จักศึกษาหาความรู้และสรุปความคิดรวบยอดได้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ออกแบบบทเรียนที่เป็นประสบการณ์ตรง เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้สูงสุด ตามศักยภาพ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ"

เปี่ยมคุณธรรม

"โรงเรียนปลูกฝังนักเรียนทุกคนให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมมีคุณธรรมเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมมีความประพฤติ กริยา วาจา มารยาทดี ตลอดจน ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ เสียสละต่อสังคมรวมทั้งเป็นคนดีของพ่อแม่และของสังคมต่อไป"

กิจกรรมเด่น

"โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียนตามความถนัดนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้สามารถศึกษาตนเองค้นหาความถนัด-พรสวรรค์ของตนเอง และมีโอกาสฝึกฝนทักษะและความชำนาญให้มากขึ้นนอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะทางชีวิตในการใช้เวลาว่างที่เป็นที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป"

เน้นพัฒนาตน

"บทเรียนรวมนำมาพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังแนวคิดให้ ฝึกคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้"