บุคลากร /

ครูชั้นอนุบาล

     
นางสาวศิริพร สมพงศ์
นางสาวสุวิมล ประทุมทอง
นางสาวอินทิรา ประดิษฐสกุล
นางสุพรรณี เมืองหงษ์
นางสาวยุพดี เทพชุม
นางสาววรรณวิภา ทองฉิม
นางสาวสมฤทัย ศิริพันธ์
นางสาวลินินท์ มนตรี

ครูชั้นประถมศึกษา

     
นางลัดดาวรรณ คชวงศ์
นางสาววิภากร ธรรมสุรีย์
นางปราณี ศรีรักษ์
นางสาวอรนลิน บัวทอง
นางสาววรรณกมล ธรรมโชตัง
นางสาวมนัสชนก เพ็ชรรัตน์
Mrs.Christine Vivero
นางสาวเอมีด้า นาระพอ
นางสาวเมธาวี พลชนะ
นางสาวเนตรชนก เรือนแก้ว
นางสาวดวงกมล อิสระทะ
นางสาวยุพาพร จันทร์แก้ว
นางสาวจุฑารัตน์ ไชยสวัสดิ์
นางสาวกานต์ทิตา ทองด้วง
นายพงศกร แก้วหวาน

ผู้สนับสนุนการสอน

     
นางวารุณี บูรณะ
นางสาวจิราภรณ์ ศรีวิไลย
นางสาววรารัตน์ เกิดเอียด
นางสาวรุ่งทิวา ตรงจิตต์
นางสาวกรวี ดวงแก้ว